โครงการวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
 

งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โดย นายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวจิตรกัญญา สัปทน รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในเขตตำบลคลองลานพัฒนา และคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมความเป็นธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และเพื่อเชิดชูเกียรติคนพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 16.14 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 77 ท่าน