ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 16.30 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 32 ท่าน