ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในการพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 16.27 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 32 ท่าน