หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
     
 
กพ 0023.3/ว 2599 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 3571 ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 3570 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพซ การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 304 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 3529 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3528 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑  [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3526 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด  [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.2/7576 1-ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1539